Utbildningen The Music College erbjuder en kvalitetsutbildning som kulturellt och konstnärligt breddar bilden av musikutövande och musikskapande.

 

Kursmål

Målet med kursen är att utbilda självständiga musiker, artister, producenter och kompositörer som kan verka professionellt inom den urbana och kommersiella musikbranschen.

Skolans mål med kursen är också att stärka den urbana musikplattformen och de utövare som finns bland annat i orten.

Efter genomförd kurs skall deltagaren behärska musikproduktion, sitt personliga uttryck som musiker, ensemblespel, komposition, arrangering, text, samt ha inblick i branschens struktur och villkor, rättigheter och ansvar, själv och tillsammans med andra.

Vi riktar oss främst till utövande musiker och artister som vill bli stärkta i sitt fortsatta yrkesutövande.

Vi riktar oss också till den som vill kvalificera sig för högskolestudier och som vill förbereda sig för prov och antagning till studier på musikhögskola.

Efter genomförd kurs ska deltagaren:

 

 • ha utvecklat förståelse för och förmågan att uttrycka sin musikaliska särart.
 • ha utvecklat förståelsen för sin roll i ett musikaliskt sammanhang.
 • kunna analysera och skriva låttexter.
 • ha utvecklat kunskaper inom låtskrivningsprocesser
 • kunna producera och arrangera egen och andras musik.
 • kunna använda datorn som redskap i musikskapande och förstå hur modern musikproduktion      fungerar
 • ha utvecklat förståelsen för ensemblespel.
 • ha utvecklat sin sceniska kommunikation och förmågan att uppträda inför publik.
 • ha utvecklat sin förmåga att diskutera och analysera sin egen och andras skapandeprocess.
 • ha utvecklat förståelsen för musikteorins grunder och hur de kan användas i musikaliskt samspel med andra.
 • ha utvecklat förståelse för musikbranschen, lagar, rättigheter och förutsättningar som utövare.
 • ha förståelse för hur den kan utvecklas vidare inom de ämnen som ingår i kursen.

KursbeskrivninG

FFF – Fokus, Framförande och Förberedelse
Här arbetar vi relativt fritt utifrån olika teman på lektionerna. Tanken med kursen är att lyfta fram aspekter av musiklivet man annars sällan talar om. Exempel på dessa teman är nervositet, image, branschkännedom, inblick i avtal mm. Deltagaren får chans att diskutera olika problematiker samt bidra med egna erfarenheter och tips kring hur man kan arbeta. Vi rannsakar oss själva och ställer viktiga frågor kring vår egen arbetsprocess.

Vi arbetar bla med portfolio och deltagaren får i uppgift att sammanfatta sina egna erfarenheter samt sin egen musikaliska karriär. Detta dokument kan sedan byggas på och följa deltagaren i dennes musikaliska resa och blir något konkret att ta med sig.

 

Text
I ämnet text arbetar vi med att fördjupa och väcka vår relation till texter i musik. Vi arbetar med lyssning, analys och tekniska skrivövningar. Vi arbetar metodiskt och successivt mot ett friare förhållningssätt till skrivandet. Förhoppningen är att alla deltagare, oavsett instrument skall inse vikten av att både lyssna och betänka textens innehåll.

I kursen analyserar vi andras texter och skriver också egna texter som kan användas i den egna musikproduktionen.

 

Live
Under kursens gång spelar vi nya musikstilar och tränar på att arbeta i flera sorters kreativa processer. Genom att arbeta i olika former av ensembler och tillsammans träna på flera tillvägagångssätt för att repetera får deltagarna också prova på att leda en grupp. Vi arbetar med att ta ansvar, se gruppens förutsättningar för att skapa musik tillsammans, förstå sin roll och personliga särart i ett musikaliskt sammanhang samt hur vi påverkar den kreativa processen individuellt och i grupp. Framförandet av sin egen och andras musik i olika genrer görs kontinuerligt både för varandra och genom framträdanden för publik. Här tränar vi också på den sceniska framställningen och på kommunikationen med publiken genom diskussion, analys och praktiska övningar.

 

Individuell undervisning
Varje deltagare får individuell undervisning i sitt huvudinstrument. Här arbetar vi utifrån kursdeltagarens önskemål och behov för att utveckla kunskapen om sin musikaliska särart. Inom ämnet tränar vi på  teknik, rytmik, timing, gehör, musikteori och tydliggör det personliga uttrycket för att deltagaren skall kunna skapa förutsättningar som ger hållbara musiker, individuellt och i musikaliskt samspel med andra.

 

Forum
I detta ämne får deltagaren insyn i olika delar av musik- och kulturlivet och innehållet formas efter deltagarnas behov och önskemål. Genom gästföreläsare, workshops och studiebesök får deltagarna möta kulturpersonligheter, artister, producenter, representanter för musikförlag och skivbolag. Deltagarna får en presentation av kulturarrangörer och information om vad som krävs för att läsa vidare på universitetet samt vilka musikutbildningar som finns på Högskolan för Scen och Musik. Ämnet tar upp hur musikbranschen fungerar och hur det går till att starta företag för att ge deltagarna förståelse för vad det innebär att vara utövande musiker.

 

Musikteori
Detta ämne innebär att deltagarna får arbeta med formlära, gehör, harmonilära, funktionsanalys och notläsning för att få förståelse för hur musik är uppbyggd och organiserad. Vi utgår från den individuella nivån och gör anpassningar utefter den. Möjligheten att få tillgodogöra sig de kunskaper som behövs för att söka musikutbildningar på högskolenivå ges såväl som grundläggande kunskaper för att tydliggöra och organisera musik i samspel med andra.

 

Låtskrivning
I detta ämne får deltagaren använda sig av olika tekniker för att komponera musik på egen hand och tillsammans med andra.  Genom att använda datorn som redskap och skriva låtar utifrån givna förutsättningar/begränsningar så som till exempel tidspress, får deltagaren möjlighet att utveckla förståelsen för sin egen och andras skapandeprocess. Kursdeltagarna får arrangera, diskutera och analysera sin egen och andras musik i syfte att öka förståelsen för sitt egna och andras låtskrivande. I kursen ingår också genomgång av hur upphovsrätt och Stim fungerar. Deltagarna skall få inblick i hur det är att arbeta som låtskrivare och få möjlighet att tillgodogöra sig kunskaper för att på egen hand kunna utvecklas som låtskrivare.

 

Musikproduktion
Deltagarna får i detta ämne använda datorn som redskap för komposition och arrangering. Vi arbetar i musikprogrammet Logic och varje deltagare får utveckla sina kunskaper för att kunna komponera, producera, arrangera, utveckla och framföra egen musik. Deltagarna får gå igenom grunderna för att spela in, mixa och mastra  under kursens gång. Genom individuell vägledning, lyssning i helgrupp och diskussioner får deltagarna utveckla sina kunskaper för att kunna arbeta vidare självständigt.

 

Just Nu
I detta ämnet synliggör vi projekt och frågeställningar som deltagarna arbetar med just nu. Detta måste inte vara inom de övriga ämnena de läser i kursen utan kan också beröra det deltagarna arbetar med utanför kursen. Exempel på ämnen som lyfts är turnébokningar, kompositioner, “idétorka”/inspiration och strategier för att komma vidare i sitt arbete. På detta sätt engagerar vi hela gruppen och alla får utrymme att reflektera. Genom detta ämne får gruppen dela med sig av sina erfarenheter till varandra och det är deltagarna som formar innehållet.